Лозето

Начало/Лозето

ТЕРОАР

Лозовите масиви се намират в землището на с.Николаево, общ. Сливен. Теренът се включва в границата на южния лозарски район на България – Тракийска низина. Тероарът предлага перфектни условия за отглеждане на висококачествени винени сортове грозде. Насажденията са на обща площ 20 ха, засадени на два етапа.

Първият етап през пролетта на 2016-та година – 16 ха с бели сортове – Шардоне, Совиньон блан, Пино Гри, Тамянка и червените сортове – Сира, Каберне Фран и Санджовезе с клон, специално селектиран за производство на вино розе. Вторият етап – 2020-та година с площ 4 ха – засадени са белите сортове – Шардоне и Совиньон блан и червените сортове Мерло и Гренаш. За оптимално използване на площта, лозите са с междуредово разстояние 2,20 м и вътрередово разстояние 0,91 м. Посадъчният материал е внос от Италия и е с подложка 110 R. В процентно съотношение отглежданите бели сортове преобладават – 55% пред червените сортове – 45%.

ПОЧВИ

Лозето се отглежда върху хълмист терен с посока на засаждане на редовете север-юг. Това разположение осигурява максимална огреваемост на лозите, което е предпоставка за постигане на физиологична зрялост. Добрият воден дренаж и постоянният вятър предпазват лозята от болести. Почвите са песъчливо-глинеста и се разделят на два типа – първият тип е със силно изразен песъчлив характер, където са разположени червените сортове, вторият тип с преобладаващ глинест характер, където са засадени белите сортове. Опорната конструкция на насажденията е изградена по начин, който гарантира качествени , професионални агротехнически обработки – машинно копане в реда , контурна резитба , междуредово култивиране , качествено и ефикасно пръскане.

КАПКОВО НАПОЯВАНЕ

Нормалното развитие на насажденията зависи до голяма степен от наличието на хидромелиоративна система. Системата за капково напояване е изцяло съобразена с редовото разположение на лозите и наклона на терена. При спазване на поливните норми и тяхното правилно разпределение през вегетационния период се осигуряват обезпеченост на лозата с вода, контролиран вегетативен растеж и благоприятен режим за поддържане на високо качество при оптимални добиви на лозето.

ЧИСТИ, ЕЛЕГАНТНИ И МОДЕРНИ ВИНА
ЛИМИТИРАНИ КОЛИЧЕСТВА
СЪЗДАВАМЕ РЪЧНО ЗАНАЯТЧИЙСКИ ВИНА
ГАРАНТИРАНО УДОВОЛСТВИЕ